Press "Enter" to skip to content

10 Trích Dẫn Hay Nhất Của Jesse Livermore (phần 3)

Last updated on 31 Tháng Mười Hai, 2022

Never average losses by, for example, buying more of a stock that has fallen.

Jesse Livermore

Đừng bao giờ trung bình các khoản lỗ bằng cách mua thêm một cổ phiếu đã giảm giá.

Never buy at the bottom, and always sell too soon.

Jesse Livermore

Không bao giờ mua ở đáy và luôn bán quá sớm.

Never meet a margin call – get out of the trade.

Jesse Livermore

Không bao giờ gặp lệnh gọi ký quỹ – hãy thoát khỏi giao dịch.

Never try to sell at the top. It isn’t wise. Sell after a reaction if there is no rally.

Jesse Livermore

Không bao giờ cố gắng bán ở đỉnh. Nó không phải là khôn ngoan. Bán sau một phản ứng nếu không có sự phục hồi.

No one ever went broke by taking a profit.

Jesse Livermore

Không ai từng bị phá sản bằng cách chốt lãi.

No trading rules will deliver a profit 100 percent of the time.

Jesse Livermore

Không có quy tắc giao dịch nào sẽ mang lại lợi nhuận 100 phần trăm thời gian.

Nothing new ever occurs in the business of speculating or investing in securities and commodities.

Jesse Livermore

Không có gì mới xảy ra trong kinh doanh đầu cơ hoặc đầu tư vào chứng khoán và hàng hóa.

One should never permit speculative ventures to run into investments.

Jesse Livermore

Người ta không bao giờ nên cho phép các dự án đầu cơ chạy vào đầu tư.

One should never sell a stock, because it seems high-priced.

Jesse Livermore

Người ta không bao giờ nên bán một cổ phiếu, bởi vì nó có vẻ đắt.

Only enter a trade after the action of the market confirms your opinion and then enter promptly.

Jesse Livermore

Chỉ tham gia giao dịch sau khi hành động của thị trường xác nhận quan điểm của bạn và sau đó tham gia ngay.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *