Press "Enter" to skip to content

Qui tắc đầu tư của Jesse Livermore

1. Markets are never wrong – opinions often are.

2. Wishful thinking must be banished.

3. Do not trade every day of every year.

4. Patterns repeat, because human nature hasn’t changed for thousand of years.

5. It is much easier to watch a few stocks than many.

6. Only enter a trade after the action of the market confirms your opinion.

7. Never buy a stock because it has had a big decline from its previous high.

8. Buy rising stocks and sell falling stocks.

9. In any sector, trade the leading stock – the one showing the strongest trend.

10. Don’t become an involuntary investor by holding onto stocks whose price has fallen.

11. Never average losses.

12. Continue with trades that show you a profit, end trades that show a loss.

13. End trades when it is clear that the trend you are profiting from is over.

14. The highest profits are made in trades that show a profit right from the start.

15. As long as a stock is acting right, and the market is right, do not be in a hurry to take profits.

Jesse Livermore

1. Thị trường không bao giờ sai – quan điểm thường sai.

2. Mộng tưởng phải bị xua đuổi.

3. Đừng giao dịch hàng ngày trong năm.

4. Quy luật lặp lại, vì bản chất con người ngàn năm không thay đổi.

5. Theo dõi một số cổ phiếu dễ hơn nhiều so với nhiều cổ phiếu.

6. Chỉ tham gia giao dịch sau khi hành động của thị trường xác nhận ý kiến ​​của bạn.

7. Đừng bao giờ mua cổ phiếu vì nó đã giảm mạnh so với mức cao trước đó.

8. Mua cổ phiếu tăng giá và bán cổ phiếu giảm giá.

9. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, hãy giao dịch cổ phiếu hàng đầu – cổ phiếu thể hiện xu hướng mạnh nhất.

10. Đừng trở thành một nhà đầu tư không tự nguyện bằng cách nắm giữ những cổ phiếu đã giảm giá.

11. Không bao giờ trung bình lỗ.

12. Tiếp tục với các giao dịch cho bạn thấy lợi nhuận, kết thúc các giao dịch cho thấy bạn thua lỗ.

13. Kết thúc giao dịch khi rõ ràng là xu hướng mà bạn đang kiếm được lợi nhuận đã kết thúc.

14. Lợi nhuận cao nhất được thực hiện trong các giao dịch cho thấy lợi nhuận ngay từ đầu.

15. Miễn là cổ phiếu đang hoạt động đúng và thị trường đúng, đừng vội chốt lời.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *