Press "Enter" to skip to content

10 Trích Dẫn Hay Của Nicolas Darvas (phần 1)

There are no good or bad stocks, there are only rising and falling stocks.

Nicolas Darvas

Không có cổ phiếu tốt hay xấu, chỉ có cổ phiếu tăng và giảm.

I knew that many times I would be stopped out for the sake of a point just to see my stock climb up immediately after. But I realized that this was not so important as stopping the big losses. Besides, I could always buy back the stock.

Nicolas Darvas

Tôi biết rằng nhiều lần tôi sẽ bị dừng lại chỉ vì một điểm chỉ để thấy cổ phiếu của mình tăng ngay sau đó. Nhưng tôi nhận ra rằng điều này không quá quan trọng bằng việc ngăn chặn những tổn thất lớn. Bên cạnh đó, tôi luôn có thể mua lại cổ phiếu.

My only sound reason for buying a stock is that it is rising in price. If that is happening, no other reason is required. If that is not happening, no other reason is worth considering.

Nicolas Darvas

Lý do hợp lý duy nhất của tôi để mua một cổ phiếu là nó đang tăng giá. Nếu điều đó đang xảy ra, không có lý do nào khác được yêu cầu. Nếu điều đó không xảy ra, không có lý do nào khác đáng xem xét.

Accept everything for what it is, not what you want it to be.

Nicolas Darvas

Chấp nhận mọi thứ như hiện tại, không phải những gì bạn muốn.

All a company report and balance sheet can tell you is the past and the present. They cannot tell future.

Nicolas Darvas

Tất cả một báo cáo và bảng cân đối kế toán của công ty có thể cho bạn biết là quá khứ và hiện tại. Họ không thể nói trước tương lai.

Buy high and sell higher.

Nicolas Darvas

Mua cao và bán cao hơn.

First check whether the market as a whole is rising or falling. In other words, are you in a bull market or a bear market? If the latter, stay out. The odds are against you.

Nicolas Darvas

Đầu tiên hãy kiểm tra xem toàn bộ thị trường đang tăng hay giảm. Nói cách khác, bạn đang ở trong thị trường giá lên hay giá xuống? Nếu quá trễ, hãy ở ngoài. Các tỷ lệ cược đang chống lại bạn.

I also learned to stay out of bear markets unless my individual stocks remain in their boxes or advance.

Nicolas Darvas

Tôi cũng học cách đứng ngoài thị trường giá xuống trừ khi các cổ phiếu cá nhân của tôi vẫn nằm trong hộp hoặc tăng giá.

I became over-confident, and that is the most dangerous state of mind anyone can develop in the stock market.

Nicolas Darvas

Tôi trở nên quá tự tin, và đó là trạng thái tâm lý nguy hiểm nhất mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải trên thị trường chứng khoán.

Losses are tuition on Wall Street. Learn from them.

Nicolas Darvas

Mất mát là học phí ở Phố Wall. Học hỏi từ họ.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *