Press "Enter" to skip to content

9 Trích Dẫn Hay Của Bernard Baruch (phần 3)

Don’t buy too many different securities. Better have only a few investments which can be watched.

Bernard Baruch

Đừng mua quá nhiều chứng khoán khác nhau. Tốt hơn là chỉ có một vài khoản đầu tư có thể được theo dõi.

Most of the successful people I’ve known are the ones who do more listening than talking.

Bernard Baruch

Hầu hết những người thành công mà tôi biết đều là những người lắng nghe nhiều hơn nói.

The main reason why money is lost in speculation is not because Wall Street is dishonest, but because so many people persist in thinking that you can make money without working for it and that the stock exchange is the place where this miracle can be performed.

Bernard Baruch

Lý do chính khiến tiền bị mất trong đầu cơ không phải vì Phố Wall không trung thực, mà bởi vì rất nhiều người cứ khăng khăng nghĩ rằng bạn có thể kiếm tiền mà không cần làm việc vì nó và rằng thị trường chứng khoán là nơi có thể thực hiện phép màu này.

Make a periodic reappraisal of all your investments to see whether changing developments have altered their prospects.

Bernard Baruch

Thực hiện đánh giá lại định kỳ tất cả các khoản đầu tư của bạn để xem liệu những thay đổi trong quá trình phát triển có làm thay đổi triển vọng của chúng hay không.

Study your tax position to know when you can sell to greatest advantage.

Bernard Baruch

Nghiên cứu vị trí thuế của bạn để biết khi nào bạn có thể bán với lợi thế lớn nhất.

Always keep a good part of your capital in a cash reserve. Never invest all your funds.

Bernard Baruch

Luôn luôn giữ một phần tốt vốn của bạn trong một khoản dự trữ tiền mặt. Không bao giờ đầu tư tất cả các quỹ của bạn.

Don’t try to be a jack of all investments. Stick to the field you know best.

Bernard Baruch

Đừng cố gắng trở thành người nắm giữ tất cả các khoản đầu tư. Gắn bó với lĩnh vực bạn biết rõ nhất.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *