Press "Enter" to skip to content

Cổ phiếu breakout ngày 16-01-2023

Danh sách các cổ phiếu khỏe, đang tích lũy đẹp ngày 16-01-2023 có khả năng breakout khỏi vùng giá hiện tại vào các phiên tới:

SHI, VGI, VIB, SHB, MSB, MBS, VPB, POW, HVN, VIX, SHS, SSB, IDI, GVR, BSR, DBC, BID, VND, TCM, HCM, LPB, SZC, TPB, SBT, HAG, VNM, HDB, SSI, PVS, MBB, VJC, CII, PAN, VCB, CEO, PC1, PVT, FPT, HPG, CTG, TCH, KBC, HDG, TCB, DXG, VHM, VRE, MSN, DIG

Giá sắp vượt vùng đỉnh 52 tuần

 • SHI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • SSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VNM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Giá sắp vượt vùng đỉnh 40 tuần

 • BID: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Giá sắp vượt vùng đỉnh 20 tuần

 • TCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • LPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • FPT: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150) ngày và (10, 30) tuần
 • CTG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VRE: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Giá sắp vượt nền giá hiện tại

 • VGI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • VIB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (10) tuần
 • SHB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100) ngày và (10) tuần
 • MSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (10, 30) tuần
 • MBS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • VPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • POW: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100) ngày và (10) tuần
 • HVN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (10, 30) tuần
 • VIX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày
 • SHS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • IDI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • GVR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • BSR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • DBC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • VND: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • HCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (10) tuần
 • SZC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • TPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • SBT: Giá trên các đường trung bình (50, 100) ngày và (10) tuần
 • HAG: Giá trên các đường trung bình (20, 50) ngày và (10) tuần
 • HDB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • SSI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100) ngày và (10) tuần
 • PVS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (10, 30) tuần
 • MBB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • VJC: Giá trên các đường trung bình (50) ngày và (10) tuần
 • CII: Giá trên các đường trung bình (20, 50) ngày và (10) tuần
 • PAN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • CEO: Giá trên các đường trung bình (50) ngày và (10) tuần
 • PC1: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100) ngày và (10) tuần
 • PVT: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • HPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100) ngày và (10) tuần
 • TCH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • KBC: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100) ngày và (10) tuần
 • HDG: Giá trên các đường trung bình (20, 50) ngày và (10) tuần
 • TCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • DXG: Giá trên các đường trung bình (50) ngày và (10) tuần
 • VHM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100) ngày và (10) tuần
 • MSN: Giá trên các đường trung bình (20, 50) ngày và (10) tuần
 • DIG: Giá trên các đường trung bình (10, 50) ngày

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *