Press "Enter" to skip to content

10 Trích Dẫn Hay Nhất Của Jesse Livermore (phần cuối)

Last updated on 31 Tháng Mười Hai, 2022

They say you never grow poor taking profits. No, you don’t. But neither do you grow rich taking a four-point profit in a bull market. Where I should have made twenty thousand dollars I made two thousand. That was what conservatism did for me.

Jesse Livermore

Họ nói rằng bạn không bao giờ nghèo đi khi chốt lời. Không, bạn không. Nhưng bạn cũng không trở nên giàu có khi kiếm được 4 điểm lợi nhuận trong một thị trường giá lên. Lẽ ra tôi phải kiếm được hai mươi nghìn đô la thì tôi đã kiếm được hai nghìn đô la. Đó là những gì chủ nghĩa bảo thủ đã làm cho tôi.

To anticipate the market is to gamble. To be patient and react only when the market gives the signal is to speculate.

Jesse Livermore

Dự đoán thị trường là đánh bạc. Kiên nhẫn và chỉ phản ứng khi thị trường đưa ra tín hiệu là đầu cơ.

Trade in the direction of the general market. If it’s rising you should be long, if it’s falling you should be short.

Jesse Livermore

Đầu tư theo hướng của thị trường chung. Nếu nó tăng, bạn nên mua, nếu nó giảm, bạn nên bán.

Trade only when the market is clearly bullish or bearish.

Jesse Livermore

Chỉ giao dịch khi thị trường rõ ràng là tăng hoặc giảm.

Trends come like a series of ocean waves, bringing the high tide when things are good and, as conditions recede, the low tide appears. These trends come unexpectedly, unpredictably, and they have to be weathered with temperance, poise, and patience- good or bad.

Jesse Livermore

Các xu hướng xuất hiện giống như một loạt sóng biển, mang đến thủy triều cao khi mọi thứ tốt đẹp và khi các điều kiện rút đi, thủy triều thấp xuất hiện. Những xu hướng này đến một cách bất ngờ, không thể đoán trước và chúng phải được tôi luyện bằng sự tiết độ, đĩnh đạc và kiên nhẫn – dù tốt hay xấu.

When I think I should sell, I sell. When I think stocks will go up, I buy. My adherence to that general principle of speculation saved me.

Jesse Livermore

Khi tôi nghĩ rằng tôi nên bán, tôi bán. Khi tôi nghĩ rằng cổ phiếu sẽ tăng giá, tôi sẽ mua. Việc tuân thủ nguyên tắc đầu cơ chung đó đã cứu tôi.

It is foolhardy to make a second trade, if your first trade shows you a loss. ”Never average losses.” Let that thought be written indelibly upon your mind.

Jesse Livermore

Thật liều lĩnh khi thực hiện giao dịch thứ hai, nếu giao dịch đầu tiên của bạn cho thấy bạn thua lỗ. “Không bao giờ lỗ trung bình.” Hãy để suy nghĩ đó được viết không thể xóa nhòa trong tâm trí của bạn.

The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world. But it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the person of inferior emotional balance, or the get-rich-quick adventurer. They will die poor

Jesse Livermore

Trò chơi đầu cơ là trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới. Nhưng nó không phải là một trò chơi dành cho những kẻ ngu ngốc, lười biếng về mặt tinh thần, người có khả năng cân bằng cảm xúc kém hoặc nhà thám hiểm làm giàu nhanh chóng. Họ sẽ chết nghèo

Set your own rules and stick to them; never argue with the market; never make a play you can’t afford; never give way to irrational exuberance. Above all, don’t be a sucker.

Jesse Livermore

Đặt ra các quy tắc của riêng bạn và tuân theo chúng; không bao giờ tranh cãi với thị trường; không bao giờ thực hiện một vở kịch mà bạn không đủ khả năng; không bao giờ nhường chỗ cho sự phấn khích phi lý. Trên tất cả, đừng là một người bị lừa dễ dàng.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *