Press "Enter" to skip to content

Cổ phiếu breakout ngày 14 Tháng Mười Hai, 2022

Danh sách các cổ phiếu khỏe, đang tích lũy đẹp ngày 14 Tháng Mười Hai, 2022 có khả năng breakout khỏi vùng giá hiện tại vào các phiên tới:

HUT, SBT, BVH, DPG, HDB, SHB, DXG, HAG, VIB, GVR, HCM, SSB, ASM, VPB, GIL, KDC, HDG, PHR, GEX, PAN, REE, PVS, CII, VHC, POW, FPT, DGC, ACB, HPG, KBC, MWG, PVD, CTG, DCM, DPM

Giá sắp vượt vùng đỉnh 40 tuần

 • SSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Giá sắp vượt vùng đỉnh 20 tuần

 • ACB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100) ngày và (10) tuần
 • CTG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Giá sắp vượt nền giá hiện tại

 • HUT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • SBT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • BVH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • DPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • HDB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • SHB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • DXG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • HAG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • VIB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • GVR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • HCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • ASM: Giá trên các đường trung bình (10, 20) ngày và (10) tuần
 • VPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • GIL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • KDC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 200) ngày và (10) tuần
 • HDG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • PHR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • GEX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • PAN: Giá trên các đường trung bình (10, 20) ngày
 • REE: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 200) ngày và (10) tuần
 • PVS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • CII: Giá trên các đường trung bình (10, 20) ngày
 • VHC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • POW: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • FPT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • DGC: Giá trên các đường trung bình (10, 20) ngày
 • HPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • KBC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
 • MWG: Giá trên các đường trung bình (10, 20) ngày
 • PVD: Giá trên các đường trung bình (10, 20) ngày và (10) tuần
 • DCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20) ngày và (10) tuần
 • DPM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *