Top ngành khối ngoại mua ròng, bán ròng. Top mã khối ngoại mua/bán ròng. Top mã khối ngoại giữ nhiều 1 trong 20 ngày gần đây.

Top ngành khối ngoại (NN) mua ròng

Top ngành khối ngoại (NN) mua ròng

10 ngành mua nhiều 1

Top ngành khối ngoại (NN) bán ròng

Top ngành khối ngoại (NN) bán ròng

10 ngành bán nhiều 1

Top mã NN mua ròng

Top mã NN mua ròng

10 mã mua nhiều 1

Top mã NN bán ròng

Top mã NN bán ròng

10 mã bán nhiều 1

Top mã NN đang giữ

Top mã NN đang giữ

10 mã KL lớn 1