Phản ánh xu hướng, sự di chuyển các mã lên/xuống giúp đánh giá tổng quát TT nên mua hay bán. Thống kê % mã trên SMA 50/200, số mã vượt đỉnh 5 ngày, phá đáy 5 ngày của các chỉ số chính.

Số mã vượt đỉnh 5 ngày (NH5) của Index

Số mã vượt đỉnh 5 ngày (NH5) của Index

NH5 > NL5: MUA GIỮ CP

Số mã thủng đáy 5 ngày (NL5) của Index

Số mã thủng đáy 5 ngày (NL5) của Index

NL5 > NH5: BÁN GIỮ TIỀN

% mã trên SMA 50 của Index

% mã trên SMA 50 của Index

Trên 50: Uptrend, dưới 50: Downtrend. Dưới 30: Đáy ngắn hạn, trên > 80: Đỉnh ngắn hạn

% mã trên SMA 200 của Index

% mã trên SMA 200 của Index

Trên 50: Uptrend, dưới 50: Downtrend. Dưới 30: Đáy ngắn hạn, trên > 80: Đỉnh ngắn hạn