Top ngành tự doanh mua ròng, bán ròng. Top mã tự doanh mua/bán ròng. Top mã tự doanh giữ nhiều 1 trong 20 ngày gần đây.

Top ngành tự doanh (TD) mua ròng

Top ngành tự doanh (TD) mua ròng

10 ngành TD mua nhiều 1

Top ngành tự doanh (TD) bán ròng

Top ngành tự doanh (TD) bán ròng

10 ngành TD bán nhiều 1

Top mã TD mua ròng

Top mã TD mua ròng

10 mã mua nhiều 1

Top mã TD bán ròng

Top mã TD bán ròng

10 mã bán nhiều 1

Top mã TD đang giữ

Top mã TD đang giữ

10 mã KL lớn 1