Top ngành số mã vượt đỉnh 5 ngày, phá đáy 5 ngày, % mã trên SMA 50/200, Top ngành giá trị giao dịch, khối lượng lớn 1.

Top ngành số mã vượt đỉnh 5 ngày (NH5)

Top ngành số mã vượt đỉnh 5 ngày (NH5)

NH5 > NL5: MUA GIỮ CP

Top ngành số mã thủng đáy 5 ngày (NL5)

Top ngành số mã thủng đáy 5 ngày (NL5)

NL5 > NH5: BÁN GIỮ TIỀN

Top ngành % mã trên SMA 50

Top ngành % mã trên SMA 50

Trên 50: Uptrend, dưới 50: Downtrend. Dưới 30: Đáy ngắn hạn, trên > 80: Đỉnh ngắn hạn

Top ngành % mã trên SMA 200

Top ngành % mã trên SMA 200

Trên 50: Uptrend, dưới 50: Downtrend. Dưới 30: Đáy ngắn hạn, trên > 80: Đỉnh ngắn hạn

Top ngành giá trị giao dịch (GTGD)

Top ngành giá trị giao dịch (GTGD)

10 Ngành GTGD lớn 1

Top ngành khối lượng giao dịch (KLGD)

Top ngành khối lượng giao dịch (KLGD)

10 Ngành KLGD lớn 1