Tổng hợp dữ liệu chứng khoán cơ sở từng phiên, trình bày dưới dạng biểu mẫu biểu đồ về dòng tiền các ngành, khối ngoại và tự doanh.

Chia sẻ xu hướng TT, ngành và các mã chứng khoán.